Kifayatullah, Chuanping Yi, Mujahid Ali Shah, Chuanfei Xu, Shixin Wu, & Wangsheng Zhao, Asma Baber, Xin Cai. " 4. Review: Role of microRNAs during spermatogenesis in mammals." Pure and Applied Biology (PAB) [Online], 7.2 (0): 819-831. Web. 13 Jul. 2020