Kifayatullah, Chuanping Yi, Mujahid Ali Shah, Chuanfei Xu, Shixin Wu, AND Xin Cai, Wangsheng Zhao, Asma Baber,. " 4. Review: Role of microRNAs during spermatogenesis in mammals" Pure and Applied Biology (PAB) [Online], Volume 7 Number 2 (24 May 2018)